ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ugynoksegkereso.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatálybalépés: 2023.06.01.

A SZERZŐDÉS letöltéséhez, nyomtatásához és megtekintéséhez kattintson ide (pdf link).

 A jelen általános szerződési feltételeket a továbbiakban „SZERZŐDÉS”-nek nevezzük.

A szolgáltató adatai:

Név: WEBREVELEM Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9225 Dunakiliti, Rév utca 70.
Cégjegyzékszám: Cg.08-09-031098
Adószám: 23979116-2-08
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Győri Törvényszék Cégbírósága
Email cím: hello@ugynoksegkereso.hu
Honlap: ugynoksegkereso.hu

A továbbiakban a WEBREVELEM Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezése: a SZOLGÁLTATÓ vagy Fél. 

Tárhelyszolgáltató: Nethely Kft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi u. 29., email: info@nethely.hu, weboldal: https://www.nethely.hu/)

 1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
A SZERZŐDÉS a SZOLGÁLTATÓ üzemeltetésében levő ugynoksegkereso.hu weboldalon (a továbbiakban a WEBOLDAL) vállalkozások számára elérhető szolgáltatások (a továbbiakban a SZOLGÁLTATÁSOK) igénybevételének feltételeit határozza meg, és rendelkezik a WEBOLDAL vállalkozások általi használatának szabályairól. A SZERZŐDÉS meghatározza továbbá a SZOLGÁLTATÓ és a Vállalkozás, mint a WEBOLDALON elérhető SZOLGÁLTATÁSOKAT megrendelő vagy azokat igénybe vevő személy (a továbbiakban VÁLLALKOZÁS, vagy Fél) jogait és kötelezettségeit. (A VÁLLALKOZÁST és a SZOLGÁLTATÓT együtt a továbbiakban a Felek-nek nevezzük.)
 1. SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

A SZOLGÁLTATÓ a WEBOLDALON tematikus listákban történő megjelenést kínál vállalkozásoknak. SZOLGÁLTATÓ vállalja, hogy a VÁLLALKOZÁS részére a WEBOLDALON elérhető és a VÁLLALKOZÁS által kiválasztott SZOLGÁLTATÁSOKAT nyújtja, amelyért a VÁLLALKOZÁS a SZOLGÁLTATÁSOK aktuális díját köteles megfizetni a SZOLGÁLTATÓNAK. A SZOLGÁLTATÁSOK keretében a VÁLLALKOZÁS elsődlegesen a WEBOLDALON történő megjelenés jogát szerezheti meg a jelen SZERZŐDÉSBEN meghatározott módon, időtartamban és feltételekkel.

A SZOLGÁLTATÓ a SZOLGÁLTATÁSOKAT kifejezetten nem fogyasztóknak nyújtja, hanem szakmája, önálló foglalkozása és üzleti tevékenysége körében eljáró VÁLLALKOZÁSOKNAK.

 1. SZERZŐDÉST KÖTŐ VÁLLALKOZÁS

A WEBOLDALON a SZOLGÁLTATÁSOKAT csak az veheti igénybe, aki

 • a megrendelés során szükséges adatokat megadta és nyilatkozatokat megtette;
 • magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen SZERZŐDÉS és annak Polgári Törvénykönyvtől eltérő rendelkezéseit;
 • megismerte és elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat;
 • szakmája, önálló foglalkozása és üzleti tevékenysége körében veszi igénybe a SZOLGÁLTATÁSOKAT.

 1. NYILATKOZATOK

Amikor a VÁLLALKOZÁS megrendeli vagy igénybe veszi a SZOLGÁLTATÁSOKAT és a jelen SZERZŐDÉST elfogadja, azzal egyben az alábbi kötelezettségeket is vállalja:

 • igazolja, hogy a SZERZŐDÉS nyelvét, amely a magyar nyelv, érti és ismeri, annak használatában nincs akadályoztatva;
 • igazolja, hogy a megrendelés előfeltételeként a jelen SZERZŐDÉST teljeskörűen megismerte, megértette különös tekintettel a SZERZŐDÉS 15. pontjában megfogalmazott felelősségkorlátozásokra, és magára nézve kötelezőnek fogadja el, betartja az abban foglaltakat és ezek alapján önként, saját elhatározásából veszi igénybe a SZOLGÁLTATÁSOKAT;
 • igazolja, hogy megrendelés és a SZOLGÁLTATÁSOK igénybevétele során a VÁLLALKOZÁS által megadott személyes adatok érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetők, illetve más személyiségi jogait nem sértik (pl. nem veszi igénybe a SZOLGÁLTATÁSOKAT engedély nélkül más személy nevében);
 • kijelenti, hogy rendelkezik adószámmal és a szakmája, önálló foglalkozása és üzleti tevékenysége körében veszi igénybe a SZOLGÁLTATÁSOKAT;
 • tudomásul veszi, hogy a SZOLGÁLTATÁSOK keretében a SZOLGÁLTATÓ a WEBODALON közzétett objektív szempontrendszer szerint elemzi és értékeli a VÁLLALKOZÁST, a VÁLLALKOZÁS által megadott adatok, a nyilvánosan elérhető adatok és a SZOLGÁLTATÓ által a felmérés keretében beszerzett adatok alapján;
 • a VÁLLALKOZÁS által megrendelt SZOLGÁLTATÁSOKÉRT a WEBOLDALON elérhető díjszabás szerinti teljes díjat megfizeti a SZOLGÁLTATÓNAK;
 • tudomásul veszi, hogy a WEBOLDALON elérhető ingyenes listá(k)ban – ha van ilyen- szereplő VÁLLALKOZÁSOKAT a SZOLGÁLTATÓ jogosult saját keresési eredménye alapján szerepeltetni;
 • tudomásul veszi és elfogadja, hogy a WEBOLDALON megjelenített listákat a SZOLGÁLTATÓ kizárólag a WEBODALON közzétett objektív szempontrendszer szerint állítja össze, kizárólag ezek szerint a szempontok szerint értékeli a SZOLGÁLTATÁST megrendelő VÁLLALKOZÁSOKAT, továbbá a VÁLLALKOZÁS listabeli helyét az ezen szempontok szerinti SZOLGÁLTATÓ által előzetesen elvégezett értékelés és VÁLLALKOZÁS által adott esetben megrendelt kiemelés és megfizetett szolgáltatási díj határozza meg, ezen kívül mást nem vesz alapul a lista összeállításához és a listában történő megjelenítéshez a SZOLGÁLTATÓ;
 • tudomásul veszi, hogy a SZOLGÁLTATÁSOKAT, a WEBOLDALON megjelenített listák kategóriáját, feltételeit, azok WEBOLDALON történő elhelyezkedését és megjelenítését a SZOLGÁLTATÓ egyedileg, kizárólagos döntési jogkörében határozza meg és joga van ezek megváltoztatására, megszüntetésére;
 • teljes felelősséget vállal az általa a megrendelés keretében szolgáltatott partneri és egyéb adatokért, elérhetőségekért, azok átadásáért, és megerősíti, hogy a SZOLGÁLTATÓ jogosult felkeresni a partnert a VÁLLALKOZÁS adatainak elemzése és ellenőrzése végett;
 • kijelenti, hogy a SZOLGÁLTATÁSOK vagy WEBOLDAL használata során nem végez jogellenes, SZERZŐDÉS ellenes, jogosulatlan, vagy a SZOLGÁLTATÓ által kifogásolhatónak, sérelmesnek, vagy közerkölcsbe ütközőnek talált tevékenységet (ideértve a nemkívánatos elektronikus kommunikációt, tömeglevelek (spam) küldését, továbbítását, vagy a SZOLGÁLTATÓ vagy más számítástechnikai rendszerébe, eszközére történő jogosulatlan behatolást vagy ennek kísérletét, működésének akadályozását, megzavarását, vagy szándékos túlterhelését, számítógépes vírusok, férgek terjesztését vagy az ezzel történő fenyegetést, vagy más személy meggátolását a SZOLGÁLTATÁSOK használatában);
 • kijelenti, hogy a SZOLGÁLTATÁSOK igénybevétele során számítógép, illetve számítógép-hálózat biztonságát nem támadja, gyengíti, rombolja, hálózaton áthaladó adatokat nem figyeli meg, hallgatja le (sniffing), illetve más jogosultságát jogosulatlanul nem használja;
 • kijelenti, hogy a SZOLGÁLTATÁSOK igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait – ha vannak ilyenek- titokban tartja és megteszi az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket;
 • kijelenti, hogy a SZOLGÁLTATÁSOKAT nem használja más személy zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, emberi, személyiségi vagy egyéb jogainak megsértésére vagy politikai tevékenységre;
 • tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a SZOLGÁLTATÁSOK használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a SZOLGÁLTATÁSOK nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak a rendelkezésére;
 • VÁLLALJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE KAPCSÁN A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN (IDE ÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A JELEN PONTBAN FOGLALT NYILATKOZATOK ÉS A SZERZŐDÉS SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEK BE NEM TARTÁSÁT IS) A SZOLGÁLTATÓNAK OKOZOTT MINDEN KÁRT TELJES MÉRTÉKBEN MEGTÉRÍT ÉS HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ TELJES MÉRTÉKBEN HELYTÁLL A SZOLGÁLTATÓ HELYETT A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL VÉGZTETT TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK (IDE ÉRTVE A BÍRSÁGOKAT IS) MIATT, ILLETVE A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE SORÁN MEGADOTT ADATOKKAL, TARTALMAKKAL KAPCSOLATBAN IS.

 1. SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK

A SZOLGÁLTATÁSOKRÓL általában: A WEBOLDALT és a SZOLGÁLTATÁSOKAT magyar és angol nyelven teszi elérhetővé a SZOLGÁLTATÓ. A  SZOLGÁLTATÁSOK megrendelése elektronikus úton emailen, továbbá a SZOLGÁLTATÓ által elérhetővé tett egyéb módon történik. A SZOLGÁLTATÁSOKAT a VÁLLALKOZÁS kizárólag online módon tudja igénybe venni. A díjköteles SZOLGÁLTATÁSOK igénybevételének további feltétele a SZOLGÁTATÁSOK aktuális teljes díjának SZOLGÁLTATÓ felé történő maradéktalan kiegyenlítése a jelen pontban foglaltaknak megfelelően.

 

Listás megjelenés: A SZOLGÁLTATÓ a SZOLGÁLTATÁSOK keretében a WEBOLDALON tematikus listákban történő megjelenést kínál a VÁLLALKOZÁSNAK a megrendelés során kiválasztott csomagban meghatározott (vagy a jelen SZERZŐDÉSBEN írt) ideig és a jelen SZERZŐDÉSBEN meghatározott módon. A csomagok részletei és díjai a WEBOLDAL árazási aloldalán érhetők el. A SZOLGÁLTATÓ a díjköteles listás megjelenítés mellett díjmentes listás megjelenítést is elérhetővé tesz a WEBOLDALON. A díjköteles és díjmentes listabeli elhelyezés a WEBODALON megjelenített, objektív kritériumokon alapuló, SZOLGÁLTATÓ által elvégzett ellenőrzés adatain alapszik.

A SZOLGÁLTATÓ által végrehajtott objektív szempontok szerinti ellenőrzés lezárultát követően és annak eredményétől függően  kerül a VÁLLALKOZÁS megjelenítésre a WEBOLDALON. A SZOLGÁLTATÓ – VÁLLALKOZÁS általi megrendelés esetén- a VÁLLALKOZÁS által megjelölt listában és kategóriában jeleníti meg a VÁLLALKOZÁST, kivéve, ha az ellenőrzés adatai alapján ez nem lehetséges, mert a kritériumoknak nem felel meg a VÁLLALKOZÁS. Ekkor erről a SZOLGÁLTATÓ értesíti a VÁLLALKOZÁST és tájékoztatja a VÁLLALKOZÁST a megjelenítési lehetőségekről. A SZOLGÁLTATÓ a díjmentes listában jogosult saját keresési eredményei alapján is szerepeltetni VÁLLALKOZÁSOKAT, azonban ezeket is a jelen pontban rögzített ellenőrzést követően és az alapján helyezi el az adott listán.

Amennyiben a VÁLLALKOZÁS díjmentes SZOLGÁLTATÁSOKAT rendel meg, vagy ilyet biztosít neki a SZOLGÁLTATÓ, akkor kizárólag 1 (egy) listában lehetséges a VÁLLALKOZÁS megjelenítése, minden esetben sorban a díjköteles (promótált) SZOLGÁLTATÁSOKAT  igénybe vevő VÁLLALKOZÁSOK után jelenítve meg a díjmentes VÁLLALKOZÁST. A díjmentes megjelenítés 3 (három) hónapos időtartamban valósul meg, amelyet a SZOLGÁLTATÓ meghosszabbíthat. A fent meghatározott ellenőrzést 3 (három) havonta elvégzi a SZOLGÁLTATÓ és ennek megfelelően aktualizálja a listákat a WEBOLDALON és dönt a további megjelenítésről. Ekkor a SZERZŐDÉS határideje a további megjelenítés időtartamával automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha bármelyik Fél azt előbb megszüntetni. A SZOLGÁLTATÓ jogosult a díjmentes listában megjeleníteni a díjköteles SZOLGÁLTATÁSOKAT megrendelő VÁLLAKOZÁST mindaddig, amíg a szolgáltatási díj teljes összege megfizetésre nem kerül számára, vagy ismételten nem rendel meg díjköteles SZOLGÁLTATÁSOKAT  VÁLLALKOZÁS.

Amennyiben a VÁLLALKOZÁS díjköteles (promótált) SZOLGÁLTATÁSOKAT rendel meg (a promotált listát választotta ki az űrlapon, vagy fenn van a WEBOLDALON és szeretne kiemelést kérni), a WEBOLDAL árazási aloldalán tájékozódhat a SZOLGÁLTATÁSOK fajtáiról és díjairól. Díjköteles SZOLGÁLTATÁSOK megrendelése esetén lehetőség van több listára is felkerülni. A megjelenítésre a megrendelt előfizetési idő alatt köteles a SZOLGÁLTATÓ. A díjköteles (promótált) SZOLGÁLTATÁSOKAT igénybe vevő VÁLLALKOZÁSOK minden esetben sorban a díjmentes SZOLGÁLTATÁSOKAT  igénybe vevő VÁLLALKOZÁSOKAT megelőzve kerülnek megjelenítésre a listákban. A listabeli első vagy egyéb helyen történő kiemelés 24 óráig érvényes.

A VÁLLALKOZÁS tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé ill. visszautasítható az olyan hirdetés közzététele, mely jogszabályba, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex ill. vonatkozó iparági kódex(ek) előírásaiba ütközik, ill. az Alaptörvénybe foglalt elveket sérti, vagy a közerkölcsbe ütközhet. A hirdetéshez átadott anyagok, információk ezen megfelelőségét a VÁLLALKOZÁS köteles biztosítani.

A SZOLGÁLTATÁSOK díja: A SZOLGÁLTATÁSOK díja a WEBOLDAL árazási aloldalán megjelenített díjszabás szerint, előre fizetendő a SZOLGÁLTATÓ számlája alapján és annak 8 napos határideje szerint. A szolgáltatási díjak magyar forintban értendők és külön feltüntetve tartalmazzák az általános forgalmi adót. Az így feltüntetett díjak az aktuális megrendelésre vonatkozó, ténylegesen fizetendő, teljes átalány díjat jelentik, mely valamennyi költséget tartalmazza, azzal, hogy külön feltüntetve tartalmazza az általános forgalmi adót.

A SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a szolgáltatási díjak megváltoztatásának jogát. A módosított díjakat a WEBOLDALON lehet megtekinteni az aktuális díjszabást tartalmazó aloldalon. A SZOLGÁLTATÓ a díjak módosulásáról (ingyenes szolgáltatás díjkötelessé válásáról) emailben előzetesen értesíti a VÁLLALKOZÁST. A módosított díjak a WEBOLDAL árazási aloldalára történő feltüntetésük időpontjában lépnek hatályba. Az új díjak a módosítás hatályba lépését követően megrendelt SZOLGÁLTATÁSOKRA vonatkozóan lépnek hatályba, kivéve, ha ezt a SZOLGÁLTATÓ másként határozza meg. Ez utóbbi esetben a VÁLLALKOZÁS jogosult a módosítás hatályba lépésének napjára felmondani a SZERZŐDÉST.

WEBOLDAL megváltoztatása: A SZOLGÁLTATÓ a WEBOLDAL és a SZOLGÁLTATÁSOK tökéletesítése érdekében rendszeresen fejleszti és megújítja a WEBOLDALT, ezért a VÁLLALKOZÁS elfogadja, hogy a SZOLGÁLTATÓ megváltoztathatja a WEBOLDAL és a SZOLGÁLTATÁSOK formáját és jellemzőit, vagy annak bármilyen aspektusát (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a WEBOLDAL és a SZOLGÁLTATÁSOK (vagy azok bármely tulajdonságának vagy részének) nyújtását. Továbbá előfordulhat, hogy a WEBOLDAL időről-időre automatikusan letölti és telepíti a rajta végrehajtott frissítéseket és a VÁLLALKOZÁS a SZOLGÁLTATÁSOK használatával hozzájárul ezeknek a frissítéseknek a letöltéséhez.

Kiskorúak (18 éven aluliak) védelme: A VÁLLALKOZÁS tudomásul veszi továbbá, hogy a kiskorúak védelmében a SZOLGÁLTATÓ jogosult a WEBOLDALT korlátozni a kiskorúak tekintetében.

 1. SZÜKSÉGES TECHNIKAI FELTÉTELEK

A SZOLGÁLTATÁSOK használatához az alábbi minimális technikai feltételek szükségesek a felhasználók és a VÁLLALKOZÁS részéről:

 • Szélessávú internet kapcsolat;
 • A WEBOLDAL használatához a következő web böngészőprogramok egyike is szükséges: Windows Internet Explorer 9.0+, Firefox 10.0+, Google Chrome 20.0+, Opera 12.0+, Safari 6+ vagy ezekkel kompatibilis vagy annál magasabb verziószámú böngészőprogram;
 • A fenti böngészőprogramok futtatására alkalmas vírusmentes számítógép, okostelefon vagy tablet;
 • Rendszeresen ellenőrzött email fiók.

 

A fenti minimális technikai feltételek és a végberendezés biztosítása kizárólag a VÁLLAOKZÁS felelőssége, a SZOLGÁLTATÓNAK ráhatása erre, illetve ennek tulajdonságaira nincs.

A VÁLLALKOZÁS tudomásul veszi, hogy a SZOLGÁLTATÓ a WEBOLDALT Magyarországról üzemelteti, és nem szavatolja, hogy a WEBOLDAL és az azon elérhető SZOLGÁLTATÁSOK más országban is elérhetőek vagy megfelelően működnek, illetve, hogy megfelelnek a VÁLLALKOZÁS igényeinek.

 1. SZERZŐDÉSKÖTÉS LÉPÉSEI

LISTÁS MEGJELENÉS: A VÁLLALKOZÁS a WEBOLDALON elérhető csatornák egyikén tudja felvenni a kapcsolatot a SZOLGÁLTATÓVAL  a SZOLGÁLTATÁSOK megrendelése érdekében. A megrendelés keretében a VÁLLALKOZÁS köteles a SZOLGÁLTATÓ által neki megküldött kérdőívet kitölteni és a SZOLGÁLTATÓNAK visszaküldeni, és megjelölni az általa választott szolgáltatási csomagot, ennek hiányában nem lehetséges a megrendelés. A kérdőív SZOLGÁLTATÓNAK történő visszaküldésével a VÁLLALKOZÁS megrendeli az abban általa megjelölt SZOLGÁLTATÁSOKAT, elfogadja a jelen SZERZŐDÉS feltételeit és annak Polgári Törvénykönyvtől eltérő pontjait, és megerősíti, hogy megismerte az Adatkezelési tájékoztatót.

A kérdőív SZOLGÁLTATÓNAK történő visszaküldésével a VÁLLALKOZÁS az ajánlatához kötve van. A megrendelésről a VÁLLALKOZÁS a megadott e-mail címére visszaigazolást kap, a megrendeléstől számított maximum 48 órán belül, amely a megrendelés SZOLGÁLTATÓ általi elfogadását jelenti. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása nem érkezik be 48 órán belül, úgy a VÁLLALKOZÁS mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelését fenntartani.

SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE: A SZERZŐDÉS elektronikus úton jön létre a VÁLLALKOZÁS és a SZOLGÁLTATÓ között a megrendelés SZOLGÁLTATÓ általi elektronikus visszaigazolásával. A SZERZŐDÉS a visszaigazoló e-mail üzenet feladásának időpontjában jön létre A VÁLLALKOZÓ és a SZOLGÁLTATÓ között a SZOLGÁLTATÁSOKRA vonatkozóan. 

A SZOLGÁLTATÓ -díjköteles SZOLGÁLTATÁSOK esetén- a vonatkozó szolgáltatási díj összegének maradéktalan megfizetését követően köteles a díjhoz tartozó SZOLGÁLTATÁSOKAT biztosítani a VÁLLALKOZÁSNAK.

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA: A SZERZŐDÉS a VÁLLALKOZÁS és a SZOLGÁLTATÓ között a szolgáltatási díjcsomagban meghatározott időre jön létre, azzal, hogy a WEBOLDALON történő megjelenítés teljes időtartama alatt hatályban van a jelen SZERZŐDÉS a Felek között.

FIZETÉS, SZÁMLA: A SZOLGÁLTATÁSOK díja előre, banki átutalással fizetendő, a díjak részleteit a jelen SZERZŐDÉS 5. pontjában (SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK) találja. A SZOLGÁLTATÓ a VÁLLALKOZÁS által kiválasztott szolgáltatási csomag díjáról számlát állít ki. A VÁLLALKOZÁS visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a számlát elektronikus formában állítja ki a SZOLGÁLTATÓ. Ha egyes tételekről külön számlát szeretne a VÁLLALKOZÓ, akkor külön kell azokat megrendelnie. A SZOLGÁLTATÁSOK díja akkor tekintendő megfizetettnek, amikor azt a SZOLGÁLTATÓ bankszámláján a pénzügyi szolgáltató jóváírta.

 1. ADATBEVITELI HIBÁK AZONOSÍTÁSA ÉS KIJAVÍTÁSA

A tévesen írt adatainak javítását a VÁLLALKOZÁS emailben tudja kérni a SZOLGÁLTATÓTÓL a jelen SZERZŐDÉSBEN feltüntetett email címére írott üzenet útján.

 1. SZERZŐDÉS FORMÁJA, IKTATÁSA, ELÉRHETŐSÉGE

a VÁLLALKOZÁS tudomásul veszi, hogy a jelen SZERZŐDÉS elektronikus formában jön létre a VÁLLALKOZÁS és a SZOLGÁLTATÓ között és a SZOLGÁLTATÓ nem köteles papír alapú SZERZŐDÉS példányt küldeni a VÁLLALKOZÁSNAK. A SZOLGÁLTATÓ azonban a WEBOLDALON lehetővé teszi és javasolja, hogy a jelen SZERZŐDÉST annak elolvasásakor és elfogadásakor saját adathordozóra töltse le vagy nyomtassa ki. A VÁLLALKOZÁS szintén tudomásul veszi, hogy a SZOLGÁLTATÓ nem köteles archiválni a VÁLLALKOZÁS és a SZOLGÁLTATÓ között létrejött SZERZŐDÉST vagy egyéb kommunikációt vagy tranzakciót. A SZOLGÁLTATÓ a jelen SZERZŐDÉST nem iktatja. A jelen SZERZŐDÉS annak megkötése után a WEBOLDALON az ’ÁSZF’ menüpont (link)  alatt lesz elérhető.

 1. SZERZŐDÉS NYELVE, ÍRÁSBELISÉG

A SZERZŐDÉS nyelve a magyar nyelv. A WEBOLDALON esetlegesen egyéb nyelven elérhetővé tett SZERZŐDÉS csak tájékoztatási célokat szolgál, az irányadó verzió a magyar nyelvű verzió.

A jelen SZERZŐDÉS elektronikus levelezés és jognyilatkozat útján létrejött szerződés, amely írásbeli szerződésnek minősül.

 1. TELJESÍTÉS KÖRÜLMÉNYEI, HATÁRIDŐK

SZOLGÁLTATÁSOK indítása: A SZOLGÁLTATÓ a SZOLGÁLTATÁSOKAT a SZERZŐDÉS létrejöttétől köteles indítani, vagyis ekkor kerül fel a VÁLLALKOZÁS a Weboldalon elérhető megfelelő listá(k)ba) és az adott szolgáltatási csomagban megjelölt előfizetési időszak végéig köteles a jelen SZERZŐDÉSBEN foglalt módon azt biztosítani.

Teljesítési segédek: A VÁLLALKOZÁS tudomásul veszi és általános felhatalmazást ad arra, hogy a SZOLGÁLTATÓ bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult teljesítési segédként alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

Titoktartás: A VÁLLALKOZÁS köteles a SZOLGÁLTATÁSOK teljesítése során tudomására jutott, a SZOLGÁLTATÓVAL vagy a SZOLGÁLTATÁSOKKAL kapcsolatos, nyilvánosan nem elérhető adatokat, információkat, dokumentumokat védeni és megőrizni, üzleti titokként bizalmasan kezelni és azok megfelelő védelmét biztosítani, és kizárólag a jelen SZERZŐDÉS teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel azokat.

A SZOLGÁLTATÓ jogosult az alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének, szakmai tanácsadójának, jogi képviselőjének, kapcsolt vállalkozásának, tulajdonosának, ügyvezetőjének -a teljesítéshez szükséges mértékben- a jelen SZERZŐDÉS teljesítése során tudomására jutott, VÁLLALKOZÁSRA vonatkozó üzleti titkot átadni, jogai védelmében vagy azok érvényesítése miatt azt felhasználni; összeolvadás vagy felvásárlás esetén azt átadni, továbbá a kötelező jogszabályi rendelkezések alapján hatóságnak, bíróságnak is átadni azt.

Nem minősül üzleti titoknak az az információ, ami az azzal rendelkező előtt ismert volt mielőtt az a másik Féltől birtokába került; vagy a köz számára hozzáférhető, vagy később azzá váló információ, vagy más jogszerű forrásból beszerzett információ. A fenti titoktartási kötelezettség a jelen SZERZŐDÉS ideje alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A SZOLGÁLTATÓ kötelezettségei a SZOLGÁLTATÁSOK kapcsán: A SZOLGÁLTATÓ kizárólag a WEBOLDALON leírtak és jelen SZERZŐDÉS szerint köteles a SZOLGÁLTATÁSOKAT biztosítani, egyéb szolgáltatásra a jelen SZERZŐDÉS keretében nem köteles.

A SZOLGÁLTATÓ a SZOLGÁLTATÁSOKAT a VÁLLALKOZÁS által átadott adatok alapján teljesíti, vagyis ezek az adatok kerülnek feltüntetésre a WEBOLDALON.  A SZOLGÁLTATÓ azonban jogosult nyilvános adatbázisokkal egybevetni a VÁLLALKOZÁS által megadott adatokat, és az adatbázisokban szereplő adatokat szerepeltetni a WEBOLDALON.

Személyes adatok: A SZOLGÁLTATÓ minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát és azokat az Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli. Az Adatkezelési tájékoztató a WEBOLDALON az ’Adatkezelési Tájékoztató’  menüpont alatt érhető el. VÁLLALKOZÁS tudomásul veszi, hogy a SZOLGÁLTATÓ nem köteles személyes adatokat közzétenni a WEBOLDALON a SZOLGÁLTATÁSOK teljesítéseként.

Karbantartás, hibaelhárítás: A SZOLGÁLTATÓ mindent megtesz annak érdekében, hogy a nála vagy a WEBOLDLAON felmerült hibákat elhárítsa,  kijavítsa, és a WEBOLDAL tartalmát folyamatosan elérhetővé tegye.

Szolgáltatások korlátozása a SZOLGÁLTATÓ által: A SZOLGÁLTATÓ hatósági/bírósági intézkedések, kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírások, vagy vis maior helyzet okán jogosult felfüggeszteni, korlátozni a SZOLGÁLTATÁSOKAT. A SZOLGÁLTATÓ jogosult továbbá a díj vagy egyéb, felé fennálló fizetési hátralékkal rendelkező VÁLLALKOZÁS irányába a SZOLGÁLTATÁSOKAT korlátozni. A korlátozások a VÁLLLAKOZÁS díjfizetési kötelezettségét nem érintik.

A SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a VÁLLALKOZÁS kilétét ellenőrizze, a félrevezető azonosító adatok elkerülése és a tartalmak használata érdekében és ezzel kapcsolatban a SZOLGÁLTATÓ jogosult a SZOLGÁLTATÁSOKAT az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni. Az ezekből adódó esetleges késedelmek nem eredményezik a teljesítés késedelmét, hanem az átvilágítás, ellenőrzés időtartamával automatikusan meghosszabbítják a SZERZŐDÉSBEN a SZOLGÁLTATÓ által vállalt határidőket. 

A VÁLLALKOZÁS kötelezettségei a SZOLGÁLTATÁSOKKAL kapcsolatban: VÁLLALKOZÁS köteles a SZOLGÁLTATÁSOKBAN megadott adatait naprakészen tartani és ha szükséges, akkor értesíteni a SZOLGÁLTATÓT azok változásáról a változást követő 3 (három) munkanapon belül. A SZOLGÁLTATÁSOKBAN rögzített email címet VÁLLALKOZÁS rendszeresen ellenőriznie köteles.

A VÁLLALKOZÁS vállalja, hogy személyes adatokat csak a szükséges mértékben ad meg a SZOLGÁLTATÓNAK (pl. kapcsolattartó adatai), és mindent megtesz annak érdekében, hogy lehetőség szerint csak céges adatok kerüljenek a SZOLGÁLTATÓNAK átadásra a SZERZŐDÉS teljesítése során.

A VÁLLALKOZÁS vállalja, hogy a SZOLGÁLTATÁSOK során a SZOLGÁLTATÓNAK átadott adatok, dokumentumok, elküldött üzenetek, vírus és egyéb kártékony kód mentesek.

Értesítések, kapcsolattartás: A jelen SZERZŐDÉS teljesítése vonatkozásában minden értesítés, jognyilatkozat elektronikusan, emailben történik, azokat így kell megtenniük a Feleknek (ide értve az emailben megküldött szkennelt iratokat is), a jelen SZERZŐDÉSBEN és annak teljesítése keretében megadott email címek használatával. A Felek rögzítik, hogy a jelen SZERZŐDÉS szerinti írásbeli nyilatkozatok e-mail üzenet útján is megtehetők, ezek az elküldést követő 24 óra elteltével minősülnek kézbesítettnek.

Ha bármilyen okból kifolyólag az email-es kommunikáció nem működik vagy sikertelen, abban az esetben a postai vagy futár útján elküldött küldeményeket közöltnek kell tekinteni, ha a másik Fél jelen SZERZŐDÉSBEN megjelölt vagy bejegyzett székhelyére legalább ajánlott levélként vagy futárszolgálati küldeményként feladták, az elküldést követő 5. munkanapon – akkor is, ha a kézbesítés eredménytelen volt (pl. „Nem kereste”, „Címzett ismeretlen” értesítéssel jön vissza).

Szerződés megszűnése után: A jelen SZERZŐDÉS megszűnése vagy megszüntetése után a SZOLGÁLTATÓ haladéktalanul megszünteti a VÁLLALKOZÁS megjelenését a WEBOLDALON. Saját döntési jogkörében azonban jogosult a megjelenést továbbra is biztosítani, pl. saját keresési eredménye vagy a jelen SZERZŐDÉS alapján.

 1. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot, hogy a jelen SZERZŐDÉST egyoldalúan módosítsa. A SZOLGÁLTATÓ köteles a módosítás hatályba lépését legalább 5 (öt) nappal megelőzően a WEBOLDALON keresztül hirdetmény formájában és a SZOLGÁLTATÁSOK során megadott e-mail címre küldött üzenet útján a módosításról a VÁLLALKOZÁST tájékoztatni. Ahhoz, hogy a VÁLLALKOZÁS a módosításról tudomást szerezzen és azt át tudja tekinteni, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a WEBOLDALT és az email címét rendszeresen ellenőriznie kell. A SZOLGÁLTATÓ vállalja, hogy a SZERZŐDÉS WEBOLDALON megjelenített szövegének elején jelzi a hatálybalépés dátumát. A módosuló rendelkezéseket a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Amennyiben a módosításokat nem fogadja el, úgy lehetősége van a módosítás hatályba lépésének napjára felmondani a SZERZŐDÉST. VÁLLALKOZÁS tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a WEBOLDALT és a SZOLGÁLTATÁSOKAT azt követően is igénybe veszi és használja, hogy a jelen SZERZŐDÉS feltételei megváltoztak, vagy nem mondja fel a SZERZŐDÉST határidőben (azaz a módosulás hatályba lépéséig), a SZOLGÁLTATÓ úgy tekinti, hogy a VÁLLALKOZÁS elfogadta a SZERZŐDÉS módosított változatát.

Az aktuális SZERZŐDÉS a WEBOLDAL ’ÁSZF’ menüpontja alatt érhető el.

 1. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

RENDES FELMONDÁS: A jelen SZERZŐDÉST bármelyik Fél jogosult rendes felmondással a VÁLLALKOZÁS által megrendelt előfizetési időszak utolsó napjára felmondani. A SZERZŐDÉS rendes felmondása egyik Felet sem mentesíti a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségei (pl. fizetési kötelezettség) alól.

Amennyiben a VÁLLALKOZÁS nem fizeti meg határidőben a szolgáltatási díjat, akkor a jelen SZERZŐDÉS a fizetési határidő utolsó napját követő napon automatikusan megszűnik.

AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS: A SZOLGÁLTATÓ azonnali hatállyal felmondhatja a jelen SZERZŐDÉST és megszüntetheti a VÁLLALKOZÁS megjelenését a WEBOLDALON az alábbi esetekben:

 • ha VÁLLALKOZÁS a jelen SZERZŐDÉS rendelkezéseit megszegi;
 • ha a VÁLLALKOZÁS díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik;
 • ha a VÁLLALKOZÁS nem valós adatokat adott meg a SZOLGÁLTATÓNAK;
 • ha a VÁLLALKOZÁS magatartása erre alapos indokot ad, jogszabályellenes, illetve más módon kárt okoz, vagy rontja a SZOLGÁLTATÓ jó hírnevét;
 • ha a VÁLLALKOZÁS a WEBOLDALT és a SZOLGÁLTATÁSOKAT nem rendeltetésszerűen használja, megpróbálja működésképtelenné tenni, vagy bármely más módon akadályozza vagy zavarja a SZOLGÁLTATÁSOK üzemszerű működését;
 • ha a VÁLLALKOZÁS vagy ügyvezetése működése a hatályos jogszabályoknak vagy a közerkölcsnek nem felel meg, vagy erre vonatkozó gyanú jut tudomására a SZOLGÁLTATÓNAK;
 • ha a SZOLGÁLTATÓ A WEBOLDALT vagy a SZOLGÁLTATÁSOKAT megszünteti.

A fenti lista csak példálózó felsorolás, a SZOLGÁLTATÓ egyéb esetekben is jogosult azonnali hatályú felmondást alkalmazni indokolással.  

 1. MAGATARTÁSI IRÁNYELVEK

A magatartási irányelvek azt a célt szolgálják, hogy a jogszabályi előírások betartatásán túl etikai és más magatartási normákat határozzanak meg. A SZOLGÁLTATÁSOKRA vonatkozóan a SZOLGÁLTATÓRA érvényes magatartási irányelv jelenleg nincs érvényben. A SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy magára, vagy a VÁLLALKOZÁSRA vonatkozó magatartási irányelvet határozzon meg, tegyen közzé, vagy változtasson meg a jövőben, a jelen SZERZŐDÉS módosítására vonatkozó szabályok szerint.

 1. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A VÁLLALKOZÁS SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A WEBOLDALT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT.

A SZOLGÁLTATÓ NEM SZAVATOL A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLLALKOZÁS ELVÁRÁSAINAK VALÓ MEGFELELÉSÉÉRT.  KIZÁRÓLAG A VÁLLALKOZÁS VISELI ANNAK KOCKÁZATÁT ÉS FELELŐSSÉGÉT, HOGY AZ ÁLTALA VÁLASZTOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAG A CÉLJAIRA MEGFELELŐ ÉS ELÉGSÉGES.

A SZOLGÁLTATÓ A SZOLGÁLTATÁSOKBAN SEMMILYEN JÖVŐBELI ÜGYLET, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉT NEM VÁLLALJA, ÉS A VÁLLALKOZÁS TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELE ÖNMAGÁBAN ILYET VAGY BÁRMILYEN HASZNOT NEM GARANTÁL. 

A SZOLGÁLTATÓ TELJES MÉRTÉKBEN KIZÁRJA A FELELŐSSÉGÉT A WEBOLDON MEGJELENÍTETT VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGÉRT.

A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS/VAGY SZERZŐDÉSEK BETARTÁSA, TELJESÍTÁSE KIZÁRÓLAG A VÁLLALKOZÁS FELELŐSSÉGE, ÉS AZ ABBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS MINDEN KÁRT A VÁLLALKOZÁS VISELI, VAGY ILYEN IGÉNNYEL SZEMBEN A VÁLLALKOZÁS ÁLL HELYT, A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGÉT TELEJS MÉRTÉKBEN KIZÁRJA EZEK TEKINTETÉBEN.

A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSOKBAN MEGADOTT ADATOK, DOKUMENTUMOK, ÜZENETEK TARTALMÁÉRT, VALÓDISÁGÁÉRT, VAGY AZOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁÉRT, JOGSZERŰSÉGÉÉRT A SZOLGÁLTATÓ SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL, AZÉRT ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEIÉRT KIZÁRÓLAG A VÁLLALKOZÁS A FELELŐS.

SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE A SZERZŐDÉS VONATKOZÁSÁBAN KIZÁRÓLAG A KÖZVETLEN KÁROKRA ÉS A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL A SZOLGÁLTATÓNAK MEGFIZETETT TELJES NETTÓ SZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖSSZEGÉRE TERJED KI, ill. FELELŐSSÉGÉT KIFEJEZETTEN KIZÁRJA A KÖVETKEZMÉNYI KÁROK, ÍGY KÜLÖNÖSEN BÁRMELY ELMARADT HASZON, ELMARADT ÁRBEVÉTEL ÉS MEGTAKARÍTÁS MIATT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉVEL KELLETT-E SZÁMOLNIA A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSEKOR VAGY AZT KÖVETŐEN A VÁLLALKOZÁSAK, KIVÉVE A KÖTELEZŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉS ALAPJÁN NEM KORLÁTOZHATÓ FELELŐSSÉGET.

A SZOLGÁLTATÓ NEM FELEL AZÉRT A KÁRÉRT ÉS VESZTESÉGÉRT, AMELYET A VÁLLALKOZÁS MAGATARTÁSA, KÖZREHATÁSA OKOZOTT.

A SZOLGÁLTATÓ NEM ELLENŐRZI, ILLETVE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT AZ ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, AMELYEK ABBÓL KÖVETKEZNEK, HOGY A VÁLLALKOZÁS VAGY KÉPVISELŐI SZEMÉLYES JOGA, LAKÓHELYE VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE SZERINT HATÁLYOS ÉS ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK VAGY EGYÉB VALLÁSI, TÁRSADALMI ELŐÍRÁSOK TILALMAZZÁK VAGY KORLÁTOZZÁK A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, VAGY AZ AZOKHOZ HASONLÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT.

A SZOLGÁLTATÓ NEM FELELŐS AZ ÉRDEKKÖRÉN KÍVÜL ÁLLÓ OKBÓL KIFOLYÓLAG ELŐÁLLT ÜZEMSZÜNET, ELÉRHETETLENSÉG, ELEKTRONIKUS KAPCSOLAT VAGY HOZZÁFÉRÉS MEGSZAKADÁSA, ELÉGTELENSÉGE, ELÉRHETETLENSÉGE MIATT KELETKEZETT KÁROKÉRT.

A SZOLGÁLTATÓ NEM FELEL A WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ ÉS BIZTOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INTERNETKAPCSOLAT ELMARADÁSÁÉRT, SEM A SZOLGÁLTATÁSOKAT VAGY A WEBOLDAL HASZNÁLATÁT ÉRINTŐ HATÓSÁGI, BÍRÓSÁGI VAGY EGYÉB OKBÓL FAKADÓ KORLÁTOZÁSOKÉRT.

A SZOLGÁLTATÓ, MINT KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓ, A MÁS ÁLTAL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT, A SZOLGÁLTATÁSOKKAL TOVÁBBÍTOTT, TÁROLT VAGY HOZZÁFÉRHETŐVÉ TETT INFORMÁCIÓÉRT NEM FELEL.

A SZOLGÁLTATÓ KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT AZ ADATBEVITELI ÉS MEGJELENÍTÉSI HIBÁKÉRT, VAGY A TÉVESEN FELTÜNTETETT ÁRAKÉRT. Amennyiben hibás árak, adatok kerülnek feltüntetésre a WEBOLDALON, a SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot a hiba vagy hiányosság kijavítására az érintett VÁLLALKOZÁS felé történő tájékoztatás mellett. Ilyen esetben a SZOLGÁLTATÓ nem köteles a hibás áron, illetve tulajdonságokkal teljesíteni, hanem a hiba felismerése után azonnal tájékoztatja a VÁLLALKOZÁST a helyes adatokról és felajánlja a helyes díjért, illetve a valós tulajdonságokkal történő teljesítést, aminek ismeretében a VÁLLALKOZÁS jogosult elállni a megrendelésétől, vagy megerősítheti a megrendelését, alulfizetés esetén egyben a helyes díj megfizetésével, túlfizetés esetén pedig egyben a pénzvisszatérítés jogával.

KIZÁRÓLAG  A VÁLLALKOZÁS FELEL AZ ÁLTALA SZOLGÁLTATOTT ADATOK ESETLEGES HIBÁS VOLTÁÉRT. A SZOLGÁLTATÓ NEM KÖTELES ELLENŐRIZNI A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL MEGADOTT ADATOK HELYESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN FELELŐSSÉG NEM TERHELI A NEM MEGFELELŐ VAGY NEM MEGFELELŐEN SZOLGÁLTATOTT ADATOKBÓL, DOKUMENTUMOKBÓL EREDŐ KÖVETKEZMÉNYEKÉRT. A VÁLLALKOZÁS KÖTELES HELYTÁLLNI MINDEN OLYAN KÖVETKEZMÉNY TEKINTETÉBEN, AMELY A NEM MEGFELELŐ VAGY NEM MEGFELELŐEN SZOLGÁLTATOTT ADATOKBÓL, DOKUMENTUMOKBÓL ERED, ÉS AMELY HÁTRÁNYOSAN ÉRINTI A SZOLGÁLTATÓT.

A VÁLLALKOZÁS KIZÁRÓLAGOSAN FELEL AZÉRT, HOGY AZ ÁLTALA MEGADOTT ELÉRHETŐSÉG, AMELYRE A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ÜZENETEK KIKÜLDÉSRE KERÜLNEK, HELYES LEGYEN ÉS OLYAN LEGYEN, AMELYRE KÜLDÖTT ÜZENETEK KÉZBESÍTHETŐK ÉS AZ ODA ÉRKEZŐ ÜZENETEK ÉRKEZÉSÉT ELLENŐRZI, ILLETVE AMELYEK ÉRKEZÉSÉRŐL ÉRTESÜL.

AMENNYIBEN A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL VÁLASZTOTT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ ELÉRHETŐ EGYES ALKALMAZÁSOKAT LETILT, NEM VESZ IGÉNYBE, AZ EBBŐL FAKADÓ KÖVETKEZMÉNYEKÉRT EGYEDÜL A VÁLLALKOZÁS A FELELŐS.

A FELEK MEGÁLLAPODNAK, HOGY A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉBŐL, SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ INCIDENSBŐL EREDŐ IGÉNYEKÉRT A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT ÁLLNAK HELYT.

A SZOLGÁLTATÓ NEM FELELŐS A BÍRÓSÁGI VAGY HATÓSÁGI DÖNTÉS VAGY JOGSZABÁLY ALAPJÁN, VÍRUSVESZÉLY ELHÁRÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VAGY A VÁLLALKOZÓ MAGATARTÁSA MIATT VÉGHEZVITT SZOLGÁLTATÁSI KORLÁTOZÁSOK, FELFÜGGESZTÉSEK OKOZTA KÁROKÉRT, KÖVETKEZMÉNYEKÉRT. A SZOLGÁLTATÓ VÍRUSVESZÉLY ELHÁRÍTÁSA MIATTI ADATTÖRLÉS VAGY EGYÉB INTÉZKEDÉS ESETÉN SEMMIKÉPPEN NEM FELEL AZ ADATOK ELVESZTÉSÉBŐL ADÓDÓ KÁRÉRT ÉS KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

A SZOLGÁLTATÓ KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT A VIS MAIOR ESEMÉNY OKÁN ELŐÁLLT ÜZEMSZÜNET, NEM TELJESÍTÉS MIATT. A jelen szerződés szempontjából minden rendkívüli esemény, ami a jelen szerződés teljesítését akadályozza, és nem esik egyik fél ellenőrzési körébe sem és amelynek hatását egyik fél sem képes kiküszöbölni, vis maior eseménynek minősül. Ilyen események lehetnek különösen, de nem kizárólag: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, ipari katasztrófa, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. VIS MAIOR ESETÉN MINDKÉT FÉL MENTESÜL A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE ALÓL. Vis maior esemény fennállása esetén, az érintett Fél köteles a másik Felet haladéktalanul tájékoztatni az eseményről, és észszerű határidőn belül megtenni minden lehetséges erőfeszítést a szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében. Amennyiben a vis maior esemény 6 (hat) hónapot meghaladóan is fennáll, a jelen szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja.

A HATÓSÁGI, VAGY JOGALKOTÓI MULASZTÁSBÓL, KÉSEDELEMBŐL EREDŐ KÉSEDELEMÉRT VAGY A TELJESÍTÉS ELMARADÁSÁÉRT A SZOLGÁLTATÓ KIZÁRJA A FELELŐSSÉGÉT.

A SWEBOLDAL LINKEKET TARTALMAZHAT, AMELY MÁS SZOLGÁLTATÓK OLDALÁRA VEZET. EZEN SZOLGÁLTATÓK ADATVÉDELMI GYAKORLATÁÉRT ÉS MÁS TEVÉKENYSÉGÉÉRT A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL.

 1. ADATKEZELÉS

Kérjük, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozóan olvassa el figyelmesen a WEBOLDALON az ’Adatkezelési Tájékoztató’ menüpont alatt megtalálható Adatkezelési tájékoztatót és azt adja át a SZERZŐDÉS teljesítésében a VÁLLAKOZÁS részéről részt vevő személyeknek is.

 1. TARTALMAK, SZERZŐI ÉS VÉDJEGY JOGOK

A VÁLLALKOZÁS teljes körű felelősséggel tartozik azért a tartalomért, információért, adatokért, amit a WEBOLDAL vagy a SZOLGÁLTATÁSOK használata, illetve a megrendelés során megad, elküld, vagy egyéb módon felhasznál, elérhetővé tesz, ideértve, de nem kizárólagosan a személyes adatokat, személyes üzeneteket, üzleti titoknak minősülő információkat, bármilyen tartalmat és ezek bármelyikének következményeit is. A SZOLGÁLTATÁSOKAT igénybe vevő VÁLLALKOZÁS felelős az ilyen adatok, információk, tartalmak és azok felhasználásának jogszerűségért, így azért is, hogy az harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sérti.  Amennyiben a VÁLLALKOZÁS a fenti kötelezettségeit megsérti, és a SZOLGÁLTATÓT a kötelezettségek megsértésével összefüggésben vagy abból eredően kár éri, vagy igénnyel lépnek fel ellene, úgy a VÁLLALKOZÁS köteles a SZOLGÁLTATÓT mentesíteni a teljes kár megtérítése, ill. igény alól, ideértve az ügyvédi költségeket is.

A SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a WEBOLDALT saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, vagy töröljön, a VÁLLALKOZÁS megrendelését is figyelembe véve.

A WEBOLDALON vagy a SZOLGÁLTATÁSOK keretében a SZOLGÁLTATÓ által elérhetővé tett SZOLGÁLTATÁSOK, továbbá közzétett saját domainnév, márkanév, logó, védjegy, szlogen, tartalom, ill. a SZOLGÁLTATÓ által a VÁLLALKOZÁS részére küldött üzenetek tartalma tekintetében VÁLLALKOZÁS nem jogosult a felhasználásra – kivéve amennyiben valamely kógens (eltérést nem engedő) jogszabály ezt számára lehetővé teszi, pl. szerzői jogi művek esetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteket.

A SZOLGÁLTATÓ jogosult a SZOLGÁLTATÁSOKBAN a VÁLLALKOZÁS által neki átadott valamennyi adat, tartalom, teljes körű, korlátozás és külön VÁLLALKOZÁSNAK történő díjfizetés nélküli felhasználására (időbeli, térbeli, felhasználási módbeli és adathordozó szerinti korlátozás nélkül), ide értve a tovább engedélyezés és az átdolgozás, tovább fejlesztés és nyilvánossághoz való közvetítés jogát, és minden egyéb felhasználási módot is.

VÁLLALKOZÁS elismeri és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen SZERZŐDÉS keretében létrejövő szerzői jogi művekre vonatkozó szerzői vagyoni jogok korlátlanul a SZOLGÁLTATÓT illetik, vagy ő jogosult a kizárólagos és korlátlan felhasználásra, ide értve az átdolgozás és tovább engedélyezés jogát is. 

 1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS

Ügyfélszolgálat: hello@ugynoksegkereso.hu email címen érhető el a SZOLGÁLTATÁSOKKAL kapcsolatos ügyfélszolgálatunk.

 1. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGVITÁK

A jelen SZERZŐDÉSRE a magyar jog az irányadó, a nemzetközi magánjogi szabályok és a nemzetközi vonatkozó egyezmények kizárásával. A jelen SZERZŐDÉSBEN nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Bármely, a jelen SZERZŐDÉSSEL, illetőleg annak teljesítésével összefüggésben felmerülő jogvita esetén a Felek megkísérlik a vitát tárgyalások útján rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy per esetére a Felek hatáskörtől függően a Győr területén elhelyezkedő bíróságok illetékességét kötik ki, kivéve, ha a perre a hatályos jogszabályok alapján Budapest területén elhelyezkedő bármelyik bíróság lenne illetékes.

 1. EGYÉB

Jelen SZERZŐDÉS az egyetlen és teljes szerződés a SZOLGÁLTATÓ és a VÁLLALKOZÁS között a SZOLGÁLTATÁSOKRA és a WEBOLDAL használatára vonatkozóan és felülír minden, e tárgyban a Felek között született korábbi akár szóbeli, akár írásos megállapodást, illetve gyakorlatot.

Amennyiben bármelyik Fél részben, vagy egészben nem teljesíti a SZERZŐDÉSBŐL fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik azok teljesítésével kapcsolatban, az nem értelmezhető úgy, hogy a másik Fél lemondott a nem teljesítő vagy késedelembe esett Fél javára ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséről.

Amennyiben a SZOLGÁLTATÓ a SZERZŐDÉS alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

A SZERZŐDÉSNEK nem válik tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amely a SZERZŐDÉSBEN nem szerepel.

A VÁLLALKOZÁS tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a SZOLGÁLTATÓ a SZERZŐDÉST harmadik személyre átruházza, vagy a SZERZŐDÉSBŐL eredő követelését engedményezze. Az ilyen vállalkozások jogosultak a jelen SZERZŐDÉS minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak.

A SZERZŐDÉS rendelkezései közül egy sem jogosítja fel a VÁLLALKOZÁST arra, hogy használja a SZOLGÁLTATÓ kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit, kivéve, ha és ahogyan az a VÁLLALKOZÁS és a SZOLGÁLTATÓ között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad. A Feleknek jogában áll, hogy nyilvánosságra hozzák a jelen szerződés létezésének tényét és a másik Felet feltüntessék a partnereik, referenciáik között. Ebből a célból a reklámanyagaikban és felületeiken a Felek megjeleníthetik a másik Fél (cég)nevét, védjegyét, logóját a hatályos jogszabályok betartásával. SZOLGÁLTATÓ jogosult az általa a jelen SZERZŐDÉS keretében elvégzett munkát és arról készült marketing anyagot felhasználni, mint referenciát.

Amennyiben a VÁLLALKOZÁS országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen SZERZŐDÉS rendelkezéseinél szigorúbb és eltérést nem engedő szabályokat rendelnek a Felek részére a SZOLGÁLTATÁSOK igénybevétele és a WEBOLDAL használata kapcsán, a VÁLLALKOZÁS vállalja, hogy azoknak tesz eleget, azonban egyben tudomásul is veszi, hogy a SZOLGÁLTATÓ felelősségét a SZERZŐDÉSRE irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok alapján lehetséges legmagasabb mértékig kizárja a vállalkozás országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért. 

Amennyiben a jelen SZERZŐDÉS meghatározott része vonatkozó kötelező jogszabályi rendelkezés vagy jogerős bírósági döntés alapján érvénytelen, az a SZERZŐDÉS egészének érvényességét nem befolyásolja, valamint a SZERZŐDÉS érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak – az érvénytelen részt a lehető leghasonlóbb tartalmú érvényes rendelkezéssel helyettesítik.

Ha bármi kérdése merülne fel a jelen Általános Szerződési Feltételekkel vagy a SZOLGÁLTATÁSOK használatával kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a WEBOLDALON vagy az hello@ugynoksegkereso.hu email címen.

© WEBREVELEM Korlátolt Felelősségű Társaság